Published on 2015-07-04 @ 04:22:00 PM

NIPO என்ற அமைப்பு தமிழில் 'யாழ் குடாநாட்டில் சுன்னாகம் நிலத்தடிநீர் மாசடைதல் பற்றிய அறிக்கை' பெற்றோலிய கழிவுகளால் நிலத்தடி நீர் மாசடைதல்  உட்பட்ட சில தலைப்புகளில் ஒரு அறிக்கையை வெளியிட்டிருக்கிறது. 

Download